x

Program

Program

23 Eylül Cuma -Salon A

11:00-15:00

Kurslar (EKO, Toraks, Hemodinami) 

15.30-16.00

Açılış Konuşmaları

16:00-16:30

KONFERANS: Manisa ve Çevresinin Arkeolojik Değerleri  

Doç. Dr. Yusuf SEZGİN

 

PANEL-1: Kalp Cerrahisi Anestezisinde Yenilikler

 

 Oturum Başkanları: Murat AKSUN, Muharrem KOÇYİĞİT 
16:30-16:45Kırılgan hastada yaklaşımlar  Emel GÜNDÜZ
16:45-17:00Kateter laboratuarında ablasyon işleminde anesteziBaşak AKÇA
17:00-17:15Kardiyak cerrahi ve gövde bloklarıNilgün Kavrut ÖZTÜRK
17:15-17:30Tartışma 

17.30-18:00

Akılcı İlaç Kullanımı

Murat ACAREL
 

24 Eylül Cumartesi - Salon A

 

PANEL-2 : Kardiyak Cerrahide Zor Senaryolar

 

 Oturum Başkanları: Tülün ÖZTÜRK, Türkan KUDSİOĞLU 
09:00-09:15KPB'dan ayrılmada zorluklarMuharrem KOÇYİĞİT
09:15-09:30Tedavide;  farmakolojik ve mekanik destek yöntemleriM. Emre GÜRCÜ
09:30-09:45Sağ ventrikül patofizyolojisi, zorluklarPatric WOUTERS
09:45-10.00Tartışma 

 

PANEL -3: Kalp Koruma

 

 Oturum Başkanları: Suna GÖREN, Deniz KARAKAYA 
10:00-10:15Koroner arter baypas cerrahisinde myokard korunmasında inhalasyon vs intravenöz anesteziklerEsin ÖZTÜRK
10:15-10:30Cerrahi teknikler ve kardiyopleji solüsyonları  Funda YILDIRIM
10:30-10:45Tartışma 

10:45-11:00

Kahve Arası

11:00-11:30

Uydu Toplantı

 Oturum Başkanı : Fevzi TORAMAN 
 Değişen Fibrinojen farmakokinetiği ve sonuçlar üzerine etkisi

Zerrin SUNGUR

 Tartışma 

 

PANEL-4: Toraks Cerrahisi

 

 Oturum Başkanları: Mert ŞENTÜRK, Davut YAPICI 
11:30 –11:45Torasik cerrahide preoperatif değerlendirme: yüksek riskli hastanın belirlenmesiGönül SAĞIROĞLU
11:45- 12:00Tek akciğer ventilasyonunda "recruitment" manevrasının yeriÇiğdem YILDIRIM GÜÇLÜ
12:00- 12:15Lokal ve bölgesel tekniklerFederico PİCCİONİ
12:15- 12: 30Tartışma 

12:30-13.30

Öğle Yemeği

13:30-14:00

Uydu Toplantı

 Oturum Başkanı : M. Bahadır İNAN 
 Hedefe yönelik perfüzyonOnat BERMEDE
 Kalp cerrahisinde ototransfüzyonCem ALHAN
 Tartışma 
 PANEL-5: Non-Kardiyak Cerrahide Kardiyak Sorunlar 
 Oturum Başkanları: Zerrin SUNGUR, Alper KARARMAZ 
14:00-14:15Peroperatif Hipotansiyon: “doğru hedef basınç” ve prognoza etkileriBaşar ERDİVANLI
14:15 –14:30Risk sınıflamaları: Halen RCRI mi, yenisi var mı?Fisun DEMİR
14:30-14:45Kardiyak gebe   Mukadder ORHAN SUNGUR
14:45-15:00Tartışma 

15:00-15:30

Kahve Arası

 

15.30-16.00

Uydu Toplantı 

 Oturum Başkanları: Funda GÜMÜŞ, Hüseyin İlksen TOPRAK 
 Kritik olgularda kanama yönetimi: Viskoelastik testlerTaner ABDULLAH
 Tartışma 

 

PANEL-6: Kardiyak ERAS (ERACS)

 

 Oturum Başkanları: Ayşegül ÖZKÖK, Kürşat BOZKURT 
16:00-16:15Kalp cerrahı gözünden ERASSerkan ERTUGAY
16:15-16:30Kalp cerrahisi anestezisinin yönetiminde ERASNevriye SALMAN
16:30-16:45Tartışma 

16:45-17:00

Kahve Arası

 

17:00-17:30

Uydu Toplantı

 Oturum Başkanı: Aslı DEMİR 
 Hasta kan yönetimi; Milyonları harcamadan milyonları kurtarmakSerdar GÜNAYDIN
 Tartışma 

 

PANEL-7: Kardiyotorasik Yoğun Bakımda Güncel Konular

 

 Oturum Başkanları: Nihan YAPICI , Oktay DEMİRKIRAN 
17:30-17:45Kardiyak cerrahi yoğun bakımında risk skorlaması               Sema TURAN
17:45-18:00Serebral hasar belirteçleri ve postoperatif yoğun bakımda nörolojik komplikasyonlar Işın GÜNEŞ
18:00-18:15Kalp cerrahisinde akut böbrek hasarı; riskler, klinik seyir ve yönetimMüzeyyen İYIGÜN
18.15-18:30Tartışma 

18.30-19.00

Kapanış

 

24 Eylül Cumartesi

08.00-08.45Kahvaltıda Söyleşi
 Masa 1: Kardiyotorasik Anestezist Nasıl Olunur? (Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde)
 Bora AYKAÇ, Zuhal AYKAÇ, Fatma AŞKAR, Tülin AYDOĞDU TİTİZ, Fevzi TORAMAN, Suna GÖREN, Mert ŞENTÜRK, Türkan KUDSİOĞLU, Onat BERMEDE
 Masa 2: Kardiyotorasik Anestezide Rejyonel ve Gövde Blokları
 Tülün ÖZTÜRK, Zerrin SUNGUR, Yavuz GÜRKAN, İsmet TOPÇU, Davut YAPICI, Fatma Nur KAYA, Nilgün Kavrut ÖZTÜRK
 

24 Eylül Cumartesi - Salon B

 

Sözlü Bildiri Sunumları

09.00-10.00Sözlü Sunu Oturumu 1:
 Oturum Başkanları :Ayda TÜRKÖZ, Yücel KARAMAN
 Kardiyak Cerrahide Santral Venöz Kateter Malpozisyon Kontrolünde Tee Kullanabilir Miyiz?

Abdulaziz Aysel

 Sempatektomi Yapılan Hastalarda Analjezi İçin Serratus Anterior Plan Bloğu

Ali Kahvecioğlu

 Hızlı Kardiyak Anestezi İçin Girişimsel Olmayan Fizibilite Değerlendirmesi

Aslı Demir

 Pulmoner Endarterektomi Sonrası Reperfüzyon Pulmoner Ödemde Pron Pozisyon Uygulamasının Etkinliği

Aytaç Polat

 Akciğer Tutulumu Olmayan Hastada Covid- 19 İlişkili Miyoperikardit

Burak Ataselim

 Enfektif Endokarditte Antikoagulan Tedavisinde Farklı Yaklaşımlar: Olgu Sunumu

Büşra Güngör

 Toraks Cerrahisi Sonrası Ortaya Çıkan Diafragmatik Disfonskiyonda Kullanılan Imt’nin Weaning Ve Ekstübasyona Etkisi: Olgu Sunumu

Canan Gürsoy

 Perikardiyosentezde Kateter Malpozisyonu- Olgu Sunumu

Canan Gürsoy

 Mıs-C Sonrası Pulmoner, Serebral Ve İntrakardiyak Trombüs Saptanan Pediatrik Hastada Cerrahi Tedavi Ve Anestezi

Canan Salman Önemli

 Açık Abdominal Cerrahi Geçiren Sıvı Yanıtlı Hastalarda Dinamik Arteryel Elastans Ve Dp/Dtmax Parametrelerinin Ortalama Arter Basıncı Yanıtını Öngörme Etkinliklerinin Karşılaşıtırlması

Ceren Gökduman

10.00-11.00Sözlü Sunu Oturumu 2
 Oturum Başkanları :Gaye AYDIN, Burhan DOST
 

Weill Marchesani Sendromlu Çocukta Pectointerkostal Fasiyal Bloğu Deneyimimiz

Dilek Çetinkaya

 

Mandibula Cerrahisi Sonrası Mediastinit Ve Pnömomediastinum Olgusu

Ebru Karakoç

 

Total Kavopulmoner Konneksiyonlu Pediyatrik Hastada Heartmate Iıı İmplantasyonu Sırasındaki Anestezi Deneyimimiz

Edvin Bihoraç

 

Bronşiyal Bloker Fiberoptik Bronkoskopsuz Körleme Takılabilir Mi?

Efe Volga Özkan

 

Dexmedetomidin’ İn Fare Nöroblastoma (Nb2a) Hücre Kültüründe Oksijen-Glukoz Yoksunluluğu/Reoksijenizasyon Hasarı Üzerine Etkileri

Elgin Türköz

 

Sağ Pnömonektomi Ve Karina Rezeksiyonu Vakasında Anestezi Yönetimimiz

Elif Yılmaztürk

 

Venoarteriyel Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Uygulanan Hastalarda Mortalite Ve Prognoza Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

Esin Çetingöz

 

Serratus Anterior Plan Blok Eşliğinde Uyanık Vats İle Perikardiyal Pencere Açılması: 3 Olgu Sunumu

Esin Erdem

 

Bentall Prosedürü Sonrası Geç Dönem Komplikasyonu : Psödoanevrizma Olgusunda Anestezi Yönetimi (Olgu Sunumu)

Esra Nur Ünalan

 

Covıd-19 Hastalarında High Flow Nazal Oksijen Kullanımı Barotravmayı Arttırır Mı?

Fatma Özkan Sipahioğlu

11.30-12.30

Sözlü Sunu Oturumu 3:

 

Oturum Başkanları :Bahar ÖÇ, Senem GİRGİN

 

Sternal Dehisens Hastalarında Sternum Rekonstruksiyon Yöntemlerimiz

Funda Yıldırım

 

Kardiyak İmplante Edilebilir Elektronik Cihazlara Sahip Hastaların Cerrahi Uygulamalarındaki Anestezi Yaklaşımları Ve Sonuçları: Retrospektif Çalışma

H.Ayben Korkmaz

 

Septoplasti Operasyonunda Gelişen Perioperatif Koroner İskeminin Yönetimi

Harun Önal

 

Homosistinürili Hastada Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu

Harun Uçar

 

Kardiyak Kist Hidatik Olgusunda Anestezi Yönetimi

Hatice Gül

 

Tek Seviyeden Yapılan Torakal Erektor Spina Plan Bloğu İle 10 Segment Tutulumu Olabilir Mi?

Hilal Yavuzel

 

Hastanemizde Sedoanaljezi Eşliğinde Transkateter Aort Kapağı İmplantasyonu Yapılan İlk Olgumuz: Olgu Sunumu

İsmail Elmalı

 

Pnömotoraks Nedeniyle Bilateral Göğüs Tüpü Takılan Bir Günlük Yenidoğan: Olgu Sunumu

İsmail Senih Aksu

 

Açık Batın Cerrahilerinde, Sıvı Yanıtlılığını Değerlendirmek İçin Akciğer Açma Manevrası Sonrasında Oluşan Sistolik Basınç Değişikliği İle Dalga Değişkenlik İndeksi (Pvı) Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Kübra Kaya Güney

 

Dev-Retrosternal Yerleşimli Tiroidi Olan Hastada Ultrason Ve Bronkoskopi Eşliğinde Perkütan Dilatasyonel Trakeostomi

Kübra Yazıcı

14.00-15.00

Sözlü Sunu Oturumu 4:

 

Oturum Başkanları :M. Nil KAAN, Tülin SATILMIŞ

 

Ratlarda Morfin Ve Fentanil’in Erken Dönem Yara İyileşmesinde İnflamatuar Etkilerinin İncelenmesi

Merve Elif Demirhan

 

Açık Kalp Cerrahisi Sonrasında Sternum Enfeksiyonu Gelişen Hastada Vac (Vacuum Assisted Closure) Yerleştirilmesinde Transversus Torasik Plane Blok Uygulanması

Mevlüt Aydın

 

Peripartum İleri Dilate Kardiyomiyopati: Olgu Sunumu

Musa Harun Uçar

 

Torakoabdominal Aort Anevrizması Cerrahisinde Parapleji Önlenebilir Mi?

Mustafa Levent Çetin

 

Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Gelişen Tek Taraflı Hypoglossus Sinir Felci: Olgu Sunumu Ve Sistematik Derleme

Nurdan Baydoğan

 

Acaba İntoksikasyon Mu? Verapamil Tedavisi Alan Hasta: Olgu Sunumu

Ömer Sert

 

Üst Batın Cerrahisinde Basınç Ve Hacim Kontrollü Ventilasyonun Mekanik Güç Açısından Karşılaştırılması

Özlem Turhan

 

Kardiyovasküler Cerrahide Kardiyak Risk Skorlarının Kullanımı: Anket Çalışması

Pelin Gürel

 

Ölümcül Bir Komplikasyon: Kist Hidatik Rüptürüne Bağlı Anafilaksi

Selçuk Alver

 

Multiple Travma Sonrası Gelişen Ards: Olgu Sunumu

Seval Kılbasanlı

16.00-17.00

Sözlü Sunu Oturumu 5:

 

Oturum Başkanları :Elif BAŞAĞAN MOĞOL, Tülay ÇARDAKÖZÜ

 

29+3 Haftalık Gebe Hastada Tekrarlayan Pnömotoraks Sebebiyle Yapılan Vats (Video Hardımlı Toraks Cerrahisi)+ Büllektomi Cerrahisinde Anestezi Ve Analjezi Yönetimi: Olgu Sunumu

Şeyda Demir Özoğlu

 

Yoğun Bakım’da Gelişen Akut Böbrek Hasarında Ürik Asit /Albümin Oranı: Bir Vaka –Kontrol Çalışması

Şükran İçöz

 

Sol Atriyal Kitlesi Olan Hastada Ani Gelişen Kardiyopulmoner Arrest

Tamer Aksoy

 

Minimal İnvaziv Kardiyak Cerrahide İlk Deneyimlerimiz: 44 Hastanın Retrospektif Analizi

Taylan Şahin

 

Brusella Endokarditli Hastada Anestezi Deneyimimiz

Tuba Kuvvet Yoldaş

 

Torakotomi Cerrahilerinde Uygulanan Ultrason Eşliğinde Paravertebral Blok Uygulamasının Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Olgu Serisi

Tuğba Onur

 

Dev Tiroid Kitlesi Nedeniyle Tiroidektomi Planlanan Hastada Anestezi Yönetimi

Tuğçe Elif Güler

 

Aort Kapak Replasmanı Yapılan Yehova Şahidi Olguda Anestezi Ve Kan Yönetimimiz

Tülay Örki

 

Asd Onarımı Yapılan Pediatrik Hastada Erektör Spina Plan Bloğunun Postoperatif Analjezi Yönetimindeki Rolü: Olgu Sunumu

Selçuk Alver

 

Rat Böbrek İskemi-Reperfüzyonunda Ortaya Çıkan Akciğer Hasarı Tocilumab İle İyilebilir

Yücel Özgür

 

Yağ Embolisi İle Konulan Yeni Tanı:Patent Foramen Ovale

Zinet Aslancı

17:30-18:30

Sözlü Sunu Yarışması

 Oturum Başkanları: Meral KANBAK, Mert ŞENTÜRK
 Jüri: Tülin AYDOĞDU TİTİZ, Alper KARARMAZ, Seden KOCABAŞ, Hasan HEPAGUŞLAR, Nurgül YURTSEVEN, Hasan KOÇOĞLU
 

Torakotomi Sonrası Kronikleşen Postoperatif Ağrıyı Etkileyen Faktörlerin Retrospektif Olarak İncelenmesi

Nurlan İsrafilov

 

Pediatrik Kardiyak Cerrahide Perioperatif Risk Değerlendirmesinde Asa-Pediatrik Ve Rachs-1 Skorunun Birlikte Kullanılması: Retrospektif Çalışma

Meltem Çakmak

 

Bretschneider Histidin-Triptofan-Ketoglutarat Kardiyopleji Solüsyonu İle Konvansiyonel Kan Kardiyopleji Solüsyonunun Açık Kalp Kapak Ameliyatı Yapılan Hastalarda Post Operatif Akut Böbrek Yetmezliği Ve Sonuç Parametreleri Açısından Karşılaştırılması

Gözde Doktaş

 

Açık Kalp Cerrahisi Geçirmiş Hastalarda Postoperatif Aşırı Kanamaya Yol Açan Sebepler

İsmahan Gül Özbayrak

 

Kardiyopulmoner Baypas İle Koroner Arter Baypas Greftleme Operasyonlarında Sevofluran Ve Propofolün İntraoküler Basınç Değişiklikleri Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Zeynep Yasemin Yılmaz

 

Kırmızı Hücre Dağılım Genişliği / Lenfosit Oranı : Açık Kalp Cerrahisinde Erken Morbidite Belirteci Olabilir Mi?

Seda Kurtbeyoğlu

 

Açık Kalp Cerrahisinde Ultrason Eşliğinde Bilateral Erektör Spina Plan Bloku Ve Torasik Epidural Analjezi’nin Karşılaştırılması: Öncül Çalışma Sonuçlarımız

Ebru Çanakçı

 

Konjenital Kalp Cerrahisi Geçiren Yenidoğan Olgularda Operasyon Odasında Kan/Kan Ürünleri Ve Fibrinojen Kullanımı Deneyimlerimiz

Hatice Dilek Özcanoğlu